GDPR

Information om personuppgiftsbehandling vid anmälan

De personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan kommer att behandlas för att administrera din medverkan i konferensen. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Västerbottens läns landsting ska fullgöra ett avtal med dig och administrera ditt deltagande i konferensen. Uppgifterna kommer att sparas i en lista som underlag för inbjudan till nästa års konferens.

Personuppgiftsansvar

Västerbottens läns landsting (organisationsnummer: 232100-0222) är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom regionen där regionen bestämmer ändamål och medel för behandlingen.

Postadress: Västerbottens läns landsting, Köksvägen 11, 901 89 Umeå, växel: 090-785 00 00, e-post: diariet@vll.se
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter: dataskyddsombud@vll.se

 

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om ifall Västerbottens läns landsting behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Västerbottens läns landsting behandlar om dig. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras.

Under vissa omständigheter har du rätt att få personuppgifter raderade och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Under vissa förutsättningar har du även rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Västerbottens läns landsting i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Det innebär att dina uppgifter ska lämnas ut och kunna överföras i ett strukturerat, elektroniskt format.

Om du vill att någon åtgärd ska vidtas vad gäller dina rättigheter kan du kontakta Västerbottens läns landstings dataskyddsombud. Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten [DATAINSPEKTIONEN/INTEGRITETSSKYDDS-MYNDIGHETEN].