Framtidens vårdinformationsstöd

Västerbottens läns landsting arbetar med övriga landsting och regioner inom SUSSA samverkan mot målbilden för framtidens vårdinformationsstöd.

SUSSA står för strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer och består av landstingen i Västerbotten, Sörmland, Blekinge, Västernorrland och Region Örebro län. Samverkansgruppen bildades i mitten av 1990-talet då alla använde sig av journalsystemet NCS Cross, tidigare BMS. Sedan dess har de samarbetat kring att utveckla och förvalta systemet.   

I juni 2014 beslutade SUSSA samverkan att ta fram en långsiktig strategi för framtidens vårdinformationsstöd, FVIS. Därefter startade ett gemensamt projekt för att ta fram en målbild för FVIS. I juni 2015 rekommenderade direktörerna att man skulle gå vidare med en upphandling som leder mot den tidigare framtagna målbilden. Under hösten 2015 och en bit in på 2016 har de politiska beslutsprocesserna pågått i respektive landsting/region och nu har upphandlingsarbetet påbörjats.

I upphandlingsarbetet samarbetar Landstingen Västerbotten, Västernorrland, Sörmland och Region Örebro län. Landstinget Dalarna, Norrbotten, Blekinge, Gävleborg samt Region Halland har option på den lösning som kommer att upphandlas och samarbetar dessutom kring arbetet med verksamhetsutveckling.

Ett gemensamt program inom SUSSA

Arbetet samordnas i ett gemensamt program inom SUSSA-samverkan som leds av en programledare. Programmet har en styrgrupp med representanter från de olika landstingen och regionen. Inom varje landsting drivs ett lokalt projekt som leds av en projektledare som även ingår i den övergripande programledningen.

Arbete pågår med att sammanställa allt material som inkommit via workshops, intervjuer och omvärldsbevakning med mera till ett underlag för kravställning.

Det lokala arbetet

Lokalt inom de deltagande landstingen/regionen pågår arbetet med att utforma verksamhetsgrupper samt olika förberedelser inom IT och förvaltning. Verksamhetsrepresentanter har en viktig roll både för att vara med och förankra målbilden men också för att utvärdera de offererade lösningarna och förbereda för införandet.

Landstingsfullmäktige i Västerbottens läns landsting beslutade den 3-4 november 2015 att upphandla nästa generations vårdinformationsstöd. I landstinget finns en etablerad styrgrupp en projektgrupp där Mattias Morián är projektledare.

 

 


Kontakt

Mattias Morián
Projektledare
E-post: mattias.morian@vll.se
Mobil: 072-586 07 51