Försäkringsmedicin

Sjukskrivning är en del av vård och behandling och en vanlig åtgärd inom hälso- och sjukvården. Det primära målet är att återgå i arbete. Vägen dit kan innebära rehabilitering i form av planerade medicinska eller arbetsinriktade åtgärder.

Sjukskrivning används vid behov av återhämtning och läkning samt vid planerad behandling eller rehabilitering. Rehabilitering ska hjälpa en person att återvinna och behålla bästa möjliga funktionsförmåga och skapa förutsättningar för att återgå eller stanna kvar i arbete.

Antalet sjukskrivna ökar efter att ha sjunkit mellan åren 2005 till 2009. Mest ökar sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa och inom kvinnodominerade yrken. Den så kallade rehabiliteringsgarantin har inneburit särskilda insatser för patienter med de vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna; lättare/medelsvår psykisk ohälsa, stressrelaterade besvär samt smärta. 

I arbetet med sjukskrivning och rehabilitering ingår bedömningar och insatser av flera professioner, exempelvis läkare, sjukgymnasters, arbetsterapeuter och kuratorer. Vid behov samverkar hälso- och sjukvården med externa aktörer i patientärenden, som Försäkringskassan, arbetsgivare, arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst.

Exempel på landstingets insatsområden inom sjukskrivning och rehabilitering för 2017;

Funktion för koordinering

Patienter som riskerar att hamna i en långvarig sjukskrivning kan få stöd av en rehabiliteringskoordinator som finns på hälsocentraler och många specialistkliniker i Västerbotten. Koordinatorn samordnar insatser och underlättar flödet kring rehabilitering och sjukskrivning genom att samverka med andra vårdenheter och externa aktörer. Koordinatorer kan också stötta patienter i kontakten med sin arbetsgivare. Vanligast är att läkare eller andra i rehabteamet förmedlar patienter med rehabiliteringsbehov till koordinator, men patienten kan också själv ta kontakt. Rehabkoordinatorer fungerar också som samordnare och kunskapsresurs i övergripande sjukskrivnings- och rehabiliteringsarbetet på sin enhet.

Uppgift om vem som är koordinator framgår av respektive hälsocentrals hemsida och kan också fås från processledningen för försäkringsmedicin.

Rapport hälso- och sjukvårdens funktion för koordinering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, SKL

Tidig samverkan 

För att förebygga sjukskrivning och underlätta patientens återgång i arbete är det viktigt med tidig samverkan mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivare/arbetsförmedling. Samverkan ger ett helhetsperspektiv på patientens behov av stöd och är viktig för att skapa en gemensam plan för rehabilitering och återgång i arbete.

Kompetenssatsning i försäkringsmedicin

Arbetet kring sjukskrivningar ska vara aktivt, vilket nås genom att öka läkares och andra professioners kompetens i försäkringsmedicinska frågor. I rehabiliteringskoordinatorers och AT/ST-läkares utbildning ingår avsnitt om försäkringsmedicin.

Våld i nära relation

Våld kan vara en bakomliggande orsak till långa sjukskrivningar. Landstinget utbildar kontinuerligt personal i att kunna bemöta och stötta personer som behöver hjälp i samband med våldsutsatthet. Landstinget har tagit fram vårdprogram samt rutiner för t.ex. hur personal ställer frågor om våld.
Mer om landstingets arbete med våld i nära relationer

Jämställd sjukskrivning 

Västerbottens läns landsting utbildar kontinuerligt chefer och personal om vikten av jämställd sjukskrivning, vård och behandling, samt om normer.
Rapport (O)jämställdhet i hälsa och vård, SKL

Definition av begreppet försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde om hur funktionstillstånd, diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av sjukdom och skada påverkar och påverkas av olika sjukförsäkringars utformning. Försäkringsmedicin handlar också om de överväganden och åtgärder som görs av berörda professioner. I området ingår bland annat läkarens roll, arbetsförmågebedömning och teamsamverkan.

I Västerbottens läns landsting ansvarar enheten för kvalitet och säkerhet vid ledningsstaben för området Försäkringsmedicin.


Kontakt

Processledare
Tommy Henfridsson
E-post: Tommy.Henfridsson@vll.se
Mobil: 070-3813802
 
Maria Carlsson
Verksamhetsutvecklare
E-post: Maria.Carlsson@vll.se
Mobil: 070-6561245
  
Marine Sturesson
Verksamhetsutvecklare
E-post: Marine.Sturesson@vll.se
Telefon: 090-7857309, 070-3008231