Stressrehabilitering

Här hittar du checklistor för vad en basal patientutredning bör innehålla, indikationer för remiss till stressrehabiliteringen, samt vad som ska stå i remissen till Stressrehabilitering i Västerbotten.

Kontaktuppgifter till Stressrehabilitering Västerbotten

Basal utredning i primärvården

 • Somatiskt status: cor, pulm, blodtryck, thyr, neurologiskt status, buk, Ekg (vid symtom som t.ex. hjärtklappning, tryck över bröstet)
 • Provtagning utifrån klinisk bedömning, t.ex.: blodstatus, p-TSH, p-glc, p-krea, Pt-eGFR, p-Ca, p-alb, p-Ca korr, SR, homocystein/B12, folat, B-PEth vid misstanke om skadligt bruk av alkohol, p-Na vid långvarigt bruk av antidepressiva. Basal provtagning och status f.ö. anpassas till klinisk bild.
 • Screeningformulär:  SMBQ, HAD (eller MADRS-SE), ev. AUDIT
 • Vid uttalade kognitiva störningar – ta ställning till remiss för neuropsykologisk bedömning, neuroradiologi, remiss till neurologisk klinik och/eller geriatriskt centrum
 • Gör suicidriskbedömning!

 

Indikation för remiss till Stressrehab

 • Vid behov av stöd i bedömning/diagnostik
 • Behov av behandling och rehabilitering av utmattningssyndrom, i de fall där de insatser som kan erbjudas inom primärvård/företagshälsa är otillräckliga
 • Utredning färdigställd avseende diff-diagnoser (se ovan)
 • Vid önskemål om behandlingsinsats bör patienten vara intresserad av gruppbehandling och arbetsrehabilitering
 • Vid samtidig depression eller ångestsyndrom bör behandlingsförsök, och utvärdering av behandlingen, göras först

 

Innehåll i remiss 

 • Tydlig frågeställning, t.ex. behandling, rehabilitering och/eller stöd i bedömning
 • Beskrivning av aktuell diagnos och stressrelaterade symtom
 • Tidigare sjukdomar inkl psykiatrisk sjukhistoria
 • Beskrivning av belastning i arbete, familj och fritid
 • Eventuell tidigare utredning och behandling,
 • Relevanta läkemedel
 • Eventuell sjukskrivningshistorik
 • Inställning till gruppbehandling och arbetsrehabilitering
 • Resultat av basal utredning; status, lab-prover och screeningformulär (SMBQ, HAD) 

 

Se även vårdpraxis.