Arbets- och miljömedicin

Här hittar du information om vad en remiss till arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus bör innehålla. Längst ner på sidan finns också ett pm för bedömning av byggnadsrelaterad ohälsa hos barn.

Vi tar emot remisser för personer folkbokförda i Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens län och Västernorrlands län.

PM Handläggning av arbets- och miljömedicinska frågeställningar i Region Norrbotten, pdf-format, öppnas i nytt fönster

Vad ska remissen innehålla?

Remissen bör innehålla en tydlig redogörelse för bakgrund och frågeställning så att vi kan bedöma hur brådskande ärendet är och om kompletterande undersökningar ska övervägas. Det är viktigt att patienten är välutredd avseende diagnos innan han eller hon kommer till oss för bedömning av samband mellan exponering och besvär. 

Följande bör framgå av remissen

Gäller både arbets- och miljömedicin:

  • aktuell adress, telefon (hem, arbete, mobil) och eventuell e-postadress till patienten
  • diagnos/symptom
  • frågeställning
  • misstänkt exponering
  • miljö där exponering har skett
  • kopior på relevanta journalanteckningar
  • resultat av gjorda undersökningar och utredningar - exempelvis kopia på spirometrier och PEF-mätningar

Vid arbetsmedicinsk frågeställning vill vi också veta:

  • arbetsplats och yrke
  • aktuell företagshälsovård och om de har involverats
  • uppgifter om eventuell sjukskrivning eller anpassat arbete

Information till remittent, arbets- och miljömedicin

Vid hudproblem och hörselnedsättning

Vid misstänkt samband mellan hudproblem och arbete eller vid hörselnedsättning till följd av buller ska remiss skickas till hudklinik respektive öronklinik i hemlänet.

E-post: amm@vll.se

Byggnadsrelaterad ohälsa hos barn

Klinisk miljömedicin norr har utarbetat ett gemensamt utredningsförslag mellan den egna enheten, hudkliniken och barnkliniken som stöd till skolhälsovård och barnhälsovårdscentraler som möter barn som reagerar på miljön inomhus.

PM för bedömning av byggnadsrelaterad ohälsa hos barn, pdf-format, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Kontaktinformation till arbets- och miljömedicin Umeå