Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar gällande regionbildningsprocessen.

Vad är en region och vilka uppgifter har en region?

En region har samma uppgifter som ett landsting, det vill säga hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och kultur, men har också ansvar för regional tillväxt och planering av infrastruktur.

Högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i länet. En region ska också vara en samlande kraft för länets kommuner och underlätta samarbete med myndigheter, näringsliv, universitet och föreningsliv.

Vem beslutar att en ny region ska bildas?

Länsindelning beslutas av riksdagen och landstingsindelningen beslutas av regeringen.

Försvinner Västerbottens läns landsting när vi blir region?

Namnet Västerbottens läns landsting försvinner när landstingen slås samman och tar över det regionala utvecklingsansvaret. Däremot kommer verksamheten, så som hälso- och sjukvård, kultur och kollektivtrafik, som i dag bedrivs av Västerbottens läns landsting och övriga landsting i norra Sverige att finnas kvar.

Hur ser tidsplanen ut för regionbildningen?

Förberedelsearbetet startar efter sommaren. Under hösten kommer fokus att ligga på att kartlägga likheter och olikheter mellan de fyra norrlandstingen samt analysera vad som måste vara klart före 1 januari 2019 för att den nya regionen ska kunna fungera.

Andra viktiga steg i regionbildningsprocessen:

Oktober 2016: Remissvar, dvs. synpunkter på förslaget om länsindelning, ska lämnas till regeringen
Mars 2017: Regeringen lämnar en proposition till riksdagen med förslag till ändrad länsindelning
Senast december 2017: Beslut från riksdagen om ny länsindelning
Januari 2018: Landstingen utser s.k. indelningsdelegerade som ska företräda och fatta beslut till dess att regionfullmäktige finns på plats
September 2018: Val av regionfullmäktige via allmänna val
Januari 2019: En ny gemensam region startar

Hur tas förslag på ny läns- och landstingsindelning fram?

Regeringen har gett en kommitté i uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning. Kommittén ska utgå från vilka behov medborgare och näringsliv har i olika frågor bl.a. transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö.

Syftet är att skapa en ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer som medför bestående fördelar bl.a. genom en bättre anpassning till demografiska, näringsgeografiska och miljömässiga förhållanden. Indelningen ska också ge stabila ekonomiska förhållanden i de nybildade landstingen, bättre överensstämmelse mellan medborgarnas behov och deras möjligheter att utöva demokratiskt inflytande samt ökade möjligheter till ansvarsutkrävande.

Kommitténs mål är att vid en kommande indelning skapa:

• Jämnstarka regioner
• Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling
• Förmåga att ansvara för hälso- och sjukvårdssystemet, inklusive regionsjukvården
• Utgå från befintliga samverkansmönster

Källa: Direktiv 2015:77 Ny indelning av län och landsting samt Indelningskommiténs promemoria

Hur styrs en region?

En region styrs precis som ett landsting av ett direktvalt regionfullmäktige. I regionfullmäktige sitter politiker som valts av invånarna i länet.

Regionfullmäktige:

• fastställer budgeten och beslutar hur mycket skatt invånarna i regionen ska betala,
• beslutar om verksamheternas vision, mål och inriktning i form av en regionplan,
• beslutar vilka nämnder som ska finnas,
• fördelar budgeten mellan de olika nämnderna,
• väljer revisorer som granskar regionens verksamhet.

Det finns också en regionstyrelse som utses av regionfullmäktige.

Regionstyrelsen:

• leder och samordnar allt arbete inom regionen och
• ansvarar för landstingets eller regionens ekonomi.

Vem arbetar med regionbildningen?

Landstingen och regionen i norr har sedan länge samverkat och nu nomineras ledamöter till en politisk styrgrupp och fyra politiska arbetsgrupper, som ska arbeta med förberedelserna. Dessutom har det beslutats om en projektorganisation som ska ansvara för förberedelseprocessen. Projektorganisationen kommer att innehålla en sammanhållande projektledare, en projektkommunikatör, en projektsekreterare samt en styrgrupp som utgörs av de fyra landstings-/regiondirektörerna. Under hösten kommer även ett antal arbetsgrupper inom olika sakområden att tillsättas och en lokal projektledare kommer att finnas i respektive landsting.

Vad innebär en region för medborgarna?

I vardagen kommer medborgarna inte att märka av någon större förändring av omsorg och service. Medborgarna kommer till exempel att kunna söka vård på samma sätt som idag. Skillnaden är att vid behov av kontakt eller stöd i frågor inom regional utveckling, kultur, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik kommer dessa att finnas i en och samma organisation.

Vart fjärde år, på valdagen, väljer man ledamöter till regionfullmäktige istället för fyra landstingsfullmäktige.

Vad innebär en region för dem som är anställda inom de berörda organisationerna?

De kommer att arbeta i en större organisation jämfört med i dag. Hur denna organisation ska formas är inte klart i nuläget.

Vad kommer det att kosta att bilda region?

Den slutliga kostnaden för att bilda region är ännu oklar då vi ännu inte har överblick över alla behov. Årsbudget för förberedelsearbetet inför regionbildning är ca 3 588 472 kronor per år. En kostnad som fördelas mellan landstingen och regionen i norr.

Hur kommer medarbetarna att bli involverade i arbetet?

Under hösten 2016 kommer arbetsgrupper att sättas samman inom olika sakområden. All personal kommer också löpande att informeras om processen och få möjlighet att föra dialog.

Varför bildar vi region?

Beslut om läns- och landstingsindelning görs av riksdag och regering.
Det finns sedan länge ett väl etablerat samarbete inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen. Det gör det naturligt att bilda en region och med gemensamma krafter blir vi starka och kan bättre möta framtidens utmaningar.

Syftet med en regionbildning är att det ska leda till att regionen stärks och utvecklas, till exempel sjukvård och allmänna kommunikationer, och att resurserna tas tillvara på ett bättre sätt än i dag. Genom en regionbildning skapas bättre förutsättningar för politiker på regional och lokal nivå att samverka och arbeta för medborgarnas bästa.