Förberedelsearbetet

I augusti/september påbörjades ett förberedelsearbete i de fyra landstingen/regionerna i norr för att bilda en gemensam region.

Notera att förberedelsearbetet är avslutat med anledning av regeringens besked om att det inte blir någon regionbildning i norra Sverige 2019. Nedanstående ger därför enbart en bild av arbetet under höstens förberedelseprocess och beskriver inte nuläge.

 

Förslag på ny läns- och landstingsindelning

Sommaren 2015 tillsatte regeringen en utredning som skulle se över och ta fram en ny läns- och landstingsindelning där Sverige delas in i färre län och landsting än vad det är nu.

Den 30 juni 2016 lämnade den så kallade Indelningskommittén ett första delbetänkande på hur Sveriges län och landsting skulle kunna se ut i framtiden. I delbetänkandet föreslog Indelningskommittén bland annat att:

 • Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län läggs samman till ett län.
 • Norrlandstingen läggs samman den 1 januari 2019.

Bakgrund till indelningsförslaget

Delbetänkandet baseras på utgångspunkter som tagits fram via tidigare utredningar och diskussioner i länen med bland annat yttranden från landsting och länsstyrelser i åtanke. Förslaget på indelningen har gjorts för att sträva efter jämnstarka regioner, kapacitet att bygga strukturer och regional utveckling, förmågan att ansvara för det regionala hälso- och sjukvårdssystemet och utgår ifrån de samverkansmönster som redan finns idag.

Uppstart av förberedelsearbetet för en gemensam region

En regionbildning kräver betydande förberedelser såväl inom politikområden som vad gäller förberedelser för regionens mer praktiska funktion.

Under juni och juli 2016 beslutade fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting och Landstinget Västernorrland om att delta i förberedelser för att bilda en gemensam region.

Dessa beslut fattades:

 1. Norrlandstingen kommer att delta i projekt för förberedelsearbetet gällande regionbildning.
 2. De politiska partierna representerade i respektive norrlandsting inbjuds att nominera ledamöter till en styrgrupp för regionbildningen med totalt 27 ledamöter. Partierna inbjuds även att nominera fem ledamöter per län, till fyra politiska arbetsgrupper, det vill säga totalt 20 ledamöter per län som utöver styrgruppen också ska arbeta med förberedelserna.
 3. Landstings-/regiondirektörerna får i uppdrag att organisera tjänstemannadeltagande i förberedelsearbetet.
 4. Arvoderingsregler för utsedda ledamöter i styrgruppen och arbetsgrupperna har bestämts.
 5. Finansiering av kostnaderna för övergripande projektorganisation och politiska ledamöter har bestämts.

För att en gemensam region ska kunna träda i kraft 1 januari 2019, om riksdagen beslutar att bilda region, så måste förberedelsearbetet börja. I och med att Indelningskommittén lagt ett delbetänkande och att alla fyra norrlandstingen har beslutat att delta så är detta arbete nu möjligt. De fyra länen har börjat samverka och tillsatt en projektorganisation som ska ansvara för förberedelseprocessen.

Styrgruppens arbetsuppgifter och ansvar

Den politiska styrgruppens uppdrag är att följa och överblicka kartläggnings- och förberedelsearbetet samt ge uppdrag till projektarbetet och de fyra politiska arbetsgrupperna. Styrgruppen ska även bereda frågor kring demokrati, ledning, hälso- och sjukvård och ekonomi samt förslag till vision, verksamhetsidé och mål för den nya regionen.

Styrgruppen ska ge synpunkter på underlag som presenteras från både tjänstemannaarbetet och de politiska arbetsgrupperna, men den behöver inte vara enig. Styrgruppen fattar inte beslut för den nya regionen räkning, utan tar fram beslutsunderlag för framtida beslut. Beslut om vad som ska gälla för den nya regionen kan inte tas förrän riksdag och regering har beslutat om ny läns- och landstingsindelning och tillfällig politisk ledning utsetts 2018 (Indelningsdelegerande).

Politiska arbetsgrupper

De fyra politiska arbetsgrupperna arbetar på uppdrag av styrgruppen och kommer att ha ett tjänstemannastöd bland annat i form av en huvudsekreterare.

De politiska arbetsgrupperna kommer att bestå av:

 • Samverkan kommuner−region (sammankallande: Britta Flinkfeldt (s), Norrbotten)
 • Regional utveckling (sammankallande: Erik Bergkvist (s), Västerbotten)
 • Trafik (sammankallande: Elvy Söderström (s), Västernorrland)
 • Infrastruktur och kultur (sammankallande: Robert Uitto (s), Jämtland-Härjedalen)

De politiska arbetsgruppernas uppdrag under hösten kommer främst att handla om att analysera vad som måste göras innan 1 januari 2019 för att kunna bilda region och belysa likheter och olikheter mellan norrlandstingens verksamheter.

De fyra norrlandstingens direktörer för Regional utveckling har ansvar för att samordna arbetet i de fyra politiska arbetsgrupperna utifrån att de tillsammans har hela det regionala utvecklingsansvaret.

Projektorganisation

En projektorganisation med tjänstemän är under uppbyggnad. Den innehåller dels en direktörsstyrgrupp som utgörs av de fyra landstings-/regiondirektörerna och dels en projektgrupp med en sammanhållande projektledare, en projektkommunikatör och en projektsekreterare. 

En lokal projektledare från respektive landsting/region kommer också att utses och ett antal tjänstemannagrupper kommer att tillsättas för förberedelsearbete inom olika administrativa sakfrågor.

Organisationsbild över de politiska arbetsgrupperna och projektorganisationen.

Preliminär tidplan över regionbildningsprocessen

En överblickande tidplan av regionbildningsprocessen

Början av oktober 2016 – Remissvar på indelningskommitténs delbetänkande. Landsting/region samordnar sin remissberedning och har också kontakt med kommunernas remissarbete.

Hösten 2016 – Diskussioner startar kring vilken politisk organisation den nya regionen ska ha. – De politiska grupperna och ett antal tjänstemannagrupper inom olika sakområden kartlägger likheter och olikheter mellan de fyra norrlandstingen. De analyserar även vad som måste vara klart för att tillsammans kunna bilda region 1 januari 2019.

Mars 2017 – Regeringen lämnar en proposition till riksdagen med förslag till ändrad länsindelning.

Våren 2017 – Styrgruppen, de politiska arbetsgrupperna och tjänstemannagrupperna arbetar med förslag till förändringar i tjänstemannaorganisation, framtagande av beslutsunderlag (till indelningsdelegerade) för det som måste vara klart 1 januari 2019.

Hösten 2017 – Den politiska styrgruppen, de politiska arbetsgrupperna och tjänstemannagrupperna arbetar med förslag till vision, mål, verksamhetsinnehåll och framtagande av beslutsunderlag (till indelningsdelegerade).

Senast december 2017 – Riksdagens beslut om en ny länsindelning måste ske senast i december 2017. Regeringens beslut om ny landstingsindelning, inklusive eventuell ekonomisk reglering, måste ske senast i december 2017. Samtidigt beslutas att indelningsdelegerade ska utses. Dessa har rätt att fatta beslut som rör den nybildade regionen.

Januari 2018 – Landstingen utser indelningsdelegerade. Dessa ska väljas inom 30 dagar efter det att landstinget fått del av regeringens beslut. Den nya regionen företräds av indelningsdelegerade från det att dessa har valts till dess ett nytt fullmäktige för den nya regionen börjar sin tjänstgöring.

Februari–augusti 2018 – Nödvändiga beslut fattas av Indelningsdelegerade.

September 2018 – Allmänna val till det nya Regionfullmäktige.

15 oktober 2018 – Det nya Regionfullmäktige kan börja sitt uppdrag.

1 januari 2019 – Den nya regionen startar.