Trafik

Koldioxidutsläppen från tjänsteresorna minskar med en procent och kollektivtrafiken minskar utsläppen med 15 procent.

KBT på distans i Storuman
Foto: Jan Lindmark

Landstinget vill minska koldioxidutsläppen från tjänsteresor, sjukresor och den kollektivtrafik landstinget beställer av länstrafiken.

Det finns tre mätbara mål för området.

Tjänsteresor

Mål 4: Koldioxidutsläpp från landstingets samtliga tjänsteresor har minskat med 17 procent år 2019.

Resultat 2016

Tjänstersornas utsläpp av koldioxid har minskat med en procent jämfört med 2009. Landstingets resor i tjänsten sker med bil, buss, tåg och flyg.

Resor med bil bidrar med cirka 20 procent av koldioxidutsläppen. Ungefär hälften av koldioxidutsläppen kommer från resor med flyg som är det dominerande färdsättet på långa resor. Enbart en procent av resorna mellan Umeå och Stockholm sker med tåg.

Kollektivtrafik

Mål 5: Koldioxidutsläppen per personkilometer* från den kollektivtrafik som landstinget beställer av Länstrafiken har minskat med 37 procent och utgör högst 50 gram per personkilometer år 2019.

Resultat 2016

Koldioxidutsläppen från kollektivtrafiken har minskat med 15 procent jämfört med 2014 och uppgår till 67 gram per personkilometer. Kollektivtrafiken i Västerbotten består av busstrafik och tågtrafik. Busstrafiken övergår mer och mer från diesel till andra drivmedel med lägre klimatpåverkan.

*Personkilometer är en måttenhet som beskriver personers transportarbete med ett kommunikationsmedel som t ex bil, buss, tåg, fartyg eller flyg. Körda kilometer multipliceras med det genomsnittliga passagerarantalet. Om två personer färdas fem kilometer med ett kommunikationsmedel är antalet personkilometer tio.

Sjukresor

Mål 6: Koldioxidutsläppen från landstingets sjukresor minskar årligen under programperioden.

Resultat 2016

Sjukresorna utgör en stor del av landstingets totala transporter. Patienternas resor inom länet med ambulans, taxi, bårbil och sambulans utgör 700 000 mil och utsläpp av koldioxid är 1 219 ton. 2016 är första året statistiken presenteras.