Fastigheter och energianvändning

Energianvändning i landstingets fastigheter minskar med 12 procent och byggmaterial är bedömda i 20 procent av byggprojekten.

Byggprojektledare
Foto: Malin Grönborg

Landstinget vill minska användningen av energi i sina fastigheter, öka inslaget av förnybar el och bygga på ett kretsloppsanpassat och resurssnålt sätt.

Det finns tre mätbara mål för området:

Energianvändning

Mål 1: Den totala energianvändningen i landstingets fastigheter har minskat med 23 procent till år 2019.

Resultat 2016:

Landstinget minskar sin energiförbrukning med 12 procent jämfört med 2009. Den nya geoenergianläggningen vid Norrlands Universitetssjukhus ger 20 procent av värmebehovet och 95 procent av den kyla som behövs till sjukhuset. Några åtgärder som är genomförda i landstingets fastigheter är:

  • byte av belysning
  • återvinning av värme ur spillvatten
  • tidsstyrning
  • driftoptimering
  • tilläggsisolering av byggnader

Geoenergianläggning vid Norrlands Universitetssjukhus

Förnybar elproduktion

Mål 2: Investeringsutgift för förnybar elproduktion installerad i landstingets fastighetsbestånd utgör minst 1 procent av årlig kostnad för inköpt el.

Reslutat 2016

Inga investeringar för förnybar elproduktion har genomförts under året.

Miljöbedömda byggprojekt

Mål 3: I byggprojekt miljöbedöms ingående material enligt byggvarudatabasen Byggvarubedömningen eller motsvarande.

Resultat 2016

Landstinget har använt Byggvarubedömningen i 20 procent av byggprojekten under 2016. Byggvarubedömningen är en databas där byggmaterial är bedömda ur miljösynpunkt.