Infektioner överförda från eller via djur (zoonoser)

Zoonos är en sjukdom som sprids mellan människor och djur. Spridningen av en zoonos överförs från djur till människa via direkt kontakt, via smittbärare (till exempel myggor) eller via förorenat vatten eller livsmedel. Här beskrivs de vanligaste zoonoserna i Västerbotten.

Sorkfeber på 1177 Vårdguiden

Sorkfeber

Sorkfeber är en virussjukdom som sprids via skogssork. Smittspridning från skogssork till människa sker framför allt via inandning av damm som förorenats av sorkars urin och avföring eller via direktkontakt med saliv, urin eller avföring. Under 2016 rapporterade 21 fall av sorkfeber i Västerbotten jämfört med 99 fall året innan. Antalet sjukdomsfall hos människa varierar år från år och beror till stor del på antalet sorkar. Ungefär vart tredje år infaller en topp och 2016 får betraktas som ett sk mellanår. Rekordåret 2007 rapporterades 807 fall av sorkfeber från länet.Harpest

Harpest orsakas av en bakterie som kan infektera över 200 olika djurarter. I Sverige sprids infektionen till människor huvudsakligen via myggbett, men även genom kontakt med sjuka djur och inandning av bakterieförorenat damm. Beroende på smittvägen utvecklas olika symtom. Under 2016 rapporterades 12 harpestfall i Västerbotten, jämfört med 170 fall året innan. Aldrig någonsin har så många fall inrapporterats från länet som under 2015.