Tobaksfri duo

Vi har lång erfarenhet av hur man kan förebygga tobaksbruk genom metoden Tobaksfri duo.

De flesta ungdomar som börjar använda tobak gör det i år 6–9. Om vi kan få de unga att avstå tobak under denna tid är risken att de blir tobaksbrukare väsentligt mindre.

Föräldrar kan och ska påverka sina ungdomar att inte använda tobak. De unga vill ha tydliga vuxna omkring sig, där samhället, skolan och föräldrar har en gemensam hållning. Skolan är en viktig arena och bör ha ett väl förankrat arbetssätt vad gäller tobak.

Ungdomars attityd till tobak är idag mer negativ än någonsin. Tobaksfri duo är en bra, flexibel och framgångsrik metod för att förebygga tobaksbruk. Metoden bygger på en väl strukturerad organisation, på vuxenstöd, information, attitydpåverkan och positivt grupptryck. Den utvecklades i Västerbotten 1993 där i stort sett alla länets skolor finns med i arbetet och de flesta ungdomar väljer att bli medlem.

Arbetet startade som ett cancerförebyggande projekt och är i dag en permanent verksamhet som drivs av Folkhälsoenheten och Folktandvården.

2008 kom en vetenskaplig utvärdering av arbetet om visade på en nära halvering av antalet rökare under den första utvärderingsperioden.

Utvärdering av Tobaksfri duo

Metoden

I arbetet ingår några olika delar. Eleverna får i klass 5 eller 6 utbildning om tobak, med kunskap och övningar för att stärka självförtroendet. Föräldrar och andra viktiga vuxna informeras också.

Eleven erbjuds därefter att bilda en duo tillsammans med en vuxen som är eller lovar att bli tobaksfri. De skriver tillsammans ett tobaksfritt avtal som gäller till eleven lämnar klass 9. Avtalet följs årligen upp med en försäkran, som blir till en lottsedel i ett stort vårlotteri.

Eleven får ett medlemskort kopplat till olika förmåner, och möjlighet att delta i aktiviteter och tävlingar lokalt, via hemsidan, Facebook och Instagram.

Sociala medier och webbsidan

Tobaksfri duo har en egen webbsida och finns på flera sociala medier.

Material

Du beställer material genom att kontakta Ywonne Wiklund, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Handledning för dig som vill förebygga tobaksbruk bland unga

Tobaksfri duos "Handledning för dig som vill förebygga tobaksbruk bland unga" kan beställas kostnadsfritt. Del 1 innehåller grundstenarna i metoden, dessutom innehåller den en ”plusmeny” med aktiviteter som utvecklats i Västerbotten. Samt en manual för hur tobaksfrågorna kan ingå i utvecklingssamtalet. Del 2 ger konkreta tips på aktiviteter runt tobaksfrågan på schemat, men också övningar runt trygghet och attityder.
Del 3 fokuserar på argument och motivation, organisation och policyarbetet.

Informationsfolder och kontrakt

Informationsfolder och kontrakt finns översatta till flera språk, de är tillgängliga via skolornas kontaktpersoner.

Försäkran

Den årliga uppföljningen av medlemskapet i Tobaksfri duo skickas in i april/maj.

Tala om tobak

Ett stödmaterial för tandvårdens samtal om tobak med unga. Finns som affisch, checklista, bokmärke och föräldrainformation.

Profilmaterial

Profilmaterial finns att beställa i webbshoppen.

Tobaksfri duos webbshop

Film

I den animerade filmserien Pinigt: Risky business finns en film med öppet slut som kan användas för att starta en diskussion.

 Snacka går ju

Att vara vuxen tillsammans med tonåringar är ofta underbart – men inte alltid enkelt! Unga människor pendlar friskt mellan tvärsäkerhet och sårbarhet, ifrågasättande och tvivel – och de vill gärna ha någon vuxen att prata med. Därför har vuxna en viktig roll att spela. "Snacka går ju!" är en metodsamling som inspirerar till samtal om livsstil i allmänhet och tobak i synnerhet. Den har arbetats fram under lång tid som en del av det så kallade Dialogprojektet i Västerbotten, ett arbete för att förebygga ungas tobaksbruk och ett komplement och verktyg i arbetet med Tobaksfri duo.

Den beskriver enkelt och tydligt övningar steg för steg, dess syfte och hur de kan introduceras och följas upp. Metodsamlingen innehåller övningar lämpade för grupper med unga och vuxna i skola, fritid eller föreningar. Den bidrar till att skapa samtalsmiljöer för att reflektera över sina egna och andras åsikter, bygger på samtal, samspel och inspirerande övningar som stimulerar till både skratt och reflektion. Många exempel handlar om tobak men genom att förändra frågeställningar och exempel kan arbetssättet anpassas till många andra områden som exempelvis mobbning, fördomar och relationer.


Kontakt

Ywonne Wiklund
hälsoutvecklare
E-post: ywonne.wiklund@vll.se
Telefon: 090-785 73 91