Folkhälsobidrag

Varje år har frivilliga organisationer möjlighet att söka bidrag från Västerbottens läns landsting för att främja folkhälsa. Både länsorganisationer och mindre föreningar kan söka pengar för sitt förebyggande arbete.

Det förebyggande arbetet ska utgå från de 11 nationella målområden och finns på Folkhälsomyndighetens hemsida samt landstingets tolfte mål om psykisk hälsa.

Nationella målområden

Skicka in din ansökan senast den 30 september

Ansökan om folkhälsobidrag 2017 ska vara inlämnad per e-post eller post till Västerbottens läns landsting, Köksvägen 11, 901 89, märkt med ”Folkhälsobidrag 2017”, senast den 30 september 2016.

För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Samverkansnämnden beslutar om fördelning av medel vid sitt sammanträde den 2 december 2016. Beviljade medel betalas ut i januari 2017.

E-posta din ansökan till landstinget@vll.se

Ansökan och redovisning

Ansökningsblankett finns i länk längre ned samt även riktlinjer för folkhälsobidrag till frivilliga organisationer (antagna av Samverkansnämnden 2016-05-10). En förutsättning för bidraget är att lämnade uppgifter är korrekta och i enlighet med nämndens antagna riktlinjer, vilket föreningen intygar i och med underskriven ansökan.

Skriftlig återrapportering av folkhälsobidraget 2017, i enlighet med nämndens riktlinjer, ska ske senast den 30 april 2018 och redovisas till Västerbottens läns landsting via e-post eller per post till Västerbottens läns landsting, Köksvägen 11, 901 89. Märk redovisningen med ”Folkhälsobidrag 2017”.

Skicka din återrapportering via e-post till landstinget@vll.se

Redovisning av tidigare bidrag i tid är en förutsättning för att bidrag beviljas vid nästkommande ansökan. En gemensam frivilligdag initieras av landstinget årligen då ett antal föreningar som erhållit finansiellt stöd för föregående år inbjuds att redovisa sitt arbete för berörda politiker, tjänstemän samt varandra.


Kontakt

Ann-Sofie Grenholm

E-post: annsofi.grenholm@vll.se
Telefon: 090-785 70 78
Anne-Lie Bygden

E-post: annelie.bygden@vll.se
Telefon: 0950-394 65
Anna Löfgren
Utredare
E-post: anna.lofgren@vll.se
Telefon: 0910-77 46 75