Salut i skolan

Inom skolan finns det stora möjligheter att påverka barnens, ungdomarnas och personalens hälsa. Skolan spelar en stor roll för varje elevs utveckling och är en verksamhet med stort inflytande i barnens och ungdomarnas liv. Inom Salut-satsningen arbetar vi med utvecklandet av konceptet "Hälsofrämjande Skola".

Foto: Patrick Degerman

Salut-satsningens koncept "Hälsofrämjande skola" bygger på sju områden som berör skolans organisation, pedagoger och elever. De sju områdena är:

  • Organisation
  • Hälsofrämjande arbetsplats
  • Skolans fysiska miljö
  • Skolan och hemmet
  • Psykosocial hälsa
  • Matvanor
  • Fysisk aktivitet 

Strukturerat och evidensbaserat

Genom strukturerade och evidensbaserade insatser i skolan är det möjligt att bidra till förbättrad hälsa och mående bland elever. Det är möjligt att skapa goda hälsofrämjande rutiner som gör att eleverna blir friskare, fysiskt aktiva och utvecklar god psykosocial hälsa. Detta sammantaget gör att skolan är en viktig arena för folkhälsoarbete bland barn och ungdomar. "Hälsofrämjande Skola" har utvecklats inom Salut-satsningens fyra pilotområden. Vi arbetar ständigt med att förbättra upplägget och spridning av "Hälsofrämjande Skola" till länets alla kommuner.

Presentation av konceptet "Hälsofrämjande skola"