Styrdokument

Här hittar du avtalet om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende samt tillhörande bilagor, följt av rutiner och överenskommelser, framtagna i samverkan.

Avtalet om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende

Bilaga 1 - Landstingets kvarvarande ansvar 

Gemensamma rutiner för materialhantering i särskilt och ordinärt boende - Ersätter markerat avsnitt i Bilaga 1

Gemensamma rutiner för materialhantering

Provtagningsmaterial

Bilaga 2 - Definitioner och kommentarer

Bilaga 3 - Ekonomiska konsekvenser

Bilaga 4 - Personalöverenskommelse

Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordinärt boende

Förtydligande till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende 2016-2017  OBS: Översyn av rehabilitering/habilitering/hjälpmedel samt nutritionsrutiner pågår. Reviderade skrivningar till förtydligandet för de avsnitten kommer under hösten 2016.

Gemensamma överenskommelser och rutiner

Gemensamma rutiner och överenskommelser för landstinget och länets kommuner hittar du på Region Västerbottens hemsida samt ett urval här nedan:

Samordnad vård och omsorgsplanering (SPU)

Vid SPU överförs det medicinska ansvaret från en vårdgivare till en annan och den samordnade vårdplaneringen blir härmed ett av de viktigaste stegen i vårdkedjan för patienten/vårdtagaren i den gemensamma vård- och rehabiliteringsprocessen.

Vårdplaneringen ska resultera i en samordnad vårdplan som beskriver vilka insatser slutenvård, öppenvård och kommun ska ge patienten i anslutning till utskrivning.

Länsrutiner för samordnad vård och omsorgsplanering

Samordnad individuell plan (SIP)

För personer som har behov av insatser från både landstinget och kommunen ska huvudmännen tillsammans upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål (3 f § HSL och 2 kap. 7 § SoL).

Länsrutin för upprättande av samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan med stöd av IT- tjänsten Prator

Egenvård

Det finns en fastställd överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västerbottens län om samverkan i samband med bedömning och planering av egenvård. Denna överenskommelse omfattar vårdgivare inom Västerbottens läns landsting och länets kommuner och ska följas och praktiseras av dem som arbetar på uppdrag till parterna, dvs. oavsett om det är i privat eller egen regi som insats utförs.

Överenskommelse om samverkan i samband med bedömning och planering av egenvård

Generella behandlingsanvisningar

Här hittar du som anställd inom kommunal hälso- och sjukvård de generella behandlingsanvisningar som gäller för läkemedel i Västerbotten.

 


Kontakt

Ewa Hemmingsson
Verksamhetsutvecklare
E-post: ewa.hemmingsson@vll.se
Telefon: 090-785 89 06