Mätningar

Mätningar av basala hygienrutiner, klädregler och vårdrelaterade infektioner under 2017

Under 2017 kommer mätningarna av både basala hygienrutiner, klädregler och vårdrelaterade infektioner att utföras vid 2 tillfällen inom Västerbottens läns landsting.

Mätningarna av basala hygienrutiner görs veckorna 12-13 och 42-43.

Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler ska genomföras i all patientnära/bruknära verksamhet. Insamlad data ska liksom tidigare rapporteras in av varje avdelning och mottagning via ett inmatningsprogram, BHKreg. Mer instruktioner finns på vårdhygiens hemsida på linda.

Mätningarna av vårdrelaterade infektioner kommer att under 2017 utföras 22 mars och 18 oktober.

Resultatet från mätningen den 22 mars kommer att skickas till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Insamling och rapportering av data följer de protokoll vi har använt vid tidigare mätningar inom landstinget.

Självskattning för BHK

Mätning av basala hygienrutiner kan ske på två olika sätt. Dels som observationsmätning dvs en utsedd observatör kontrollerar hur de basala hygienrutinerna och klädregler efterlevs. Observatören har då ett protokoll som fylls i.

Många gånger/ibland kan det vara svårt med observationsmätningar då man t ex arbetar helt ensam. Då kan det vara lättare att man som personal själv fyller i blanketten. Avdelningschef avgör om det ska utföras observationsmätning eller självskattning.

Resultat

Se tidigare resultat inom VLL under rubriken i menyn till höger.

På SKL:s hemsida finns resultaten av nationella mätningarna av BHK och VRI.