Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar är en grundsten i den kliniska farmacin. En läkemedelsgenomgång innebär att analysera, följa upp och ompröva en individs läkemedelsanvändning enligt ett förutbestämt arbetssätt. Klinisk farmaci kan på en vårdavdelning även innefatta utbildning, läkemedelsavstämning och utskrivningssamtal.

Läkemedelscentrum arbetar med klinisk farmaci på sjukhusavdelningar, särskilda boenden och hos hemmaboende patienter.

På sjukhusen i länet utförs klinisk farmaci på flera kliniker genom läkemedelsgenomgångar på inneliggande patienter. Återkoppling till läkare och vårdpersonal sker vid sittronden. På särskilda boenden och hos hemmaboende patienter arbetar vi med läkemedelsgenomgångar enligt Modell Västerbotten.

Kontakta oss gärna för mer information via e-post:
lakemedelsgenomgangar@vll.se