Samverkan ‒ hjälpmedelsråd

För samverkan mellan landsting och kommuner i hjälpmedelsfrågor finns bland annat ett hjälpmedelsråd. Hjälpmedelsrådet ska, utifrån brukarnas behov, verka för samordnad, kvalitetssäker och kostnadseffektiv hjälpmedelsprocess inom Västerbottens län.

  • Hjälpmedelsrådet är vårdgivarstyrt enligt uppdrag från Länssamordningsgruppen (LSG). Hjälpmedelrådet består av 7 representanter från länets kommuner och Västerbottens läns landsting (VLL). 5 representanter från kommunerna och 2 representanter från VLL, antal representanter är kopplat till volym hyrda hjälpmedel.
  • Mötet har en strategisk inriktning och beslut fattas i konsensus
  • Hjälpmedel Västerbotten ingår formellt sett inte i beslut, men innehar rollerna mötets ordförande och mötets sekreterare.
  • Intentionen är att verka för samordnad, kvalitetssäker, jämlik och kostnadseffektiv hjälpmedelsprocess inom Västerbottens län
  • Helhetssyn är hörnstenen för denna hjälpmedelssamverkan med uppföljning och tillämpning av regelverk och praxis
  • Vid behov ska Hjälpmedelsrådet besluta eller föreslå förändring till LSG

Protokoll från Hjälpmedelsrådets sammanträden

2017

2016

2015

2013-2014

 

 


Kontakt

Peter Rönnholm
Verksamhetschef
E-post: peter.ronnholm@vll.se
Telefon: 090-785 74 08