EUs fonder och program

Den främsta anledningen till att den Europeiska unionen anslår medel till finansiering av olika projekt är för att främja EU:s utveckling inom olika samhällssektorer. För att uppnå den Europeiska unionens politik, dess mål och syften, har EU utformat olika slags stöd som i huvudsak finansieras genom den gemensamma EU-budgeten. En förutsättning är att projekt som erhåller EU-stöd har en europeisk dimension, dvs. att projekten tillför ett mervärde till den Europeiska unionen. Det finns många typer av fonder och program att söka stöd från. Är du anknuten till landstingets verksamhet så vänd dig gärna till EU-projektkontoret för mer information.

 

Sjunde ramprogrammet

Det sjunde ramprogrammet för utveckling inom forskning och teknik, FP7, utgör Europeiska unionens viktigaste instrument för att finansiera forskning i Europa. FP7 har en budget på 53,2 miljoner euro för den sjuåriga programperioden 2007-2013. Programmet är öppet för många olika typer av organisationer: universitet och högskola, stora och små företag, forskningsinstitut, kommuner och landsting, myndigheter och nationella forskningsfinansiärer, enskilda forskare med flera. Förutsättningen för att delta är oftast att projektet är ett samarbete mellan flera europeiska länder.

 

Programmet är uppdelat i fyra huvudområden, Samarbete (Cooperation), Idéer (Ideas), Människor (People) och Kapacitet (Capacities). Huvuddelen av budgeten ligger inom tio tematiska områden som återfinns i delen Samarbete.

 

Strukturfonderna
EU:s strukturfonder syftar till att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen mellan medlemsländer och regioner. Fonderna finansierar projekt som syftar till olika typer av förbättringar för EU:s regioner och utsatta grupper i samhället. För programperioden 2007-2013 finns två strukturfonder:

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Europeiska socialfonden (ESF)

 

För perioden 2007-2013 har tre mål definierats: Konvergens (Mål 1), Regional konkurrenskraft och sysselsättning (Mål 2) samt Europeiskt territoriellt samarbete, Interreg (Mål 3)

 

Västerbotten och Norrbotten utgör tillsammans programområdet Övre Norrland och berörs av Mål 2 och Mål 3. Tillväxtverket är ansvarig förvaltningsmyndighet för Mål 2 och Regionalfonden, medan Svenska ESF-rådet ansvarar för Socialfonden. Båda två har kontor i Luleå.

 

Transnationella sektorsprogram
Dessa program stödjer projekt inom en viss sektor eller ett visst tema exempelvis folkhälsa, forskning och innovation eller transport. Dessa program är inte geografiskt bundna utan härrör från en europeisk politiks vilja att främja utvecklingen inom ett visst tematiskt område. Ett exempel på detta är Folkhälsoprogrammet.

 

Ansökningsförfaranden
Administration och ansvar för programmen i strukturfonderna ligger hos nationella myndigheter i mottagarländerna. Medlen är öronmärkta för varje land och en nationell programadministration tar det slutgiltiga beslutet och ansvarar för fördelning av dessa medel. I Västerbotten vänder man sig till Nuteks eller ESF-rådets kontor i Luleå om det gäller strukturfonderna.


Ansvaret för de transnationella sektorsprogrammen ligger hos den Europeiska kommissionen i Bryssel som administrerar inkomna ansökningar som alltså skickas direkt till kommissionen. Kommissionen väljer sedermera ut projekt som beviljas medel samt betalar ut dessa medel. För vissa transnationella sektorsprogram har särskilda nationella programadministrationer utsetts, exempelvis har Naturvårdsverket hand om EU:s miljöprogram gällande Sverige.

Tyck till om innehållet

 1. Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad!
 2. Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istället aktuell mottagning eller hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.
 3. Ange gärna din e-postadress så att vi kan kontakta dig, om behov uppstår.
 4. Ärende:
 5. Meddelande till webbredaktionen:
 6. Namn:
 7. E-post:
 8. För att skicka in din synpunkt,
  skriv summan av 4+1 =
 9.   


Senast uppdaterad: 2012-02-02