Länkar

Alla länkar du hittar i vår länksamling rör handikapp och funktionshinder på något sätt. Du lämnar landstingets webbplats när du klickar på någon länk på denna sida.

 

Myndighetsinformation

Diskrimineringsombudsmannen - Myndigheten som jobbar mot diskriminering. Här ingår det som förr var Handikappombudsmannens område.
Specialpedagogiska skolmyndigheten - Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor.

Socialstyrelsen

Hjälpmedelsinstitutet - Nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

 

Brukarorganisationer

FUB - För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning
RBU - Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
Autism.se - Autism- och Aspergerförbundet 
HSO - Handikappförbundens samarbetsorgan
DHR - De handikappades riksförbund
NHR - Neurologiskt handikappades riksförbund
SRF - Synskadades riksförbund
HRF - Hörselskadades riksförbund

 

Webbplatser om IT, forskning

Funka nu - Handikapprörelsens resurscentrum för kunskap och teknik inom området tillgänglighet på Internet.
Umeå centrum för funktionshinderforskning - Tvärvetenskapligt nätverk av forskare, lärare, doktorander, personer med funktionshinder samt praktiskt verksamma inom handikappområdet.

 

Övrigt

Funktionshinderupplysningen - En informationstjänst i Stockholms län för information och tips i frågor om funktionshinder.
FN:s standardregler - De 22 grundreglerna som preciserar delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder. (Länk till Handikappombudsmannens webbplats).
FN:s barnkonvention - FN:s konvention om barnets rättigheter består av 54 artiklar. Artikel nr 23 rör barn med funktionshinder (Länk till Rädda Barnens webbplats).
RG Aktiv rehabilitering - uppsökningsverksamhet  för nyskadade, organiserar läger, driver projekt, handikappdebatt, tidningen Kick

VbHIF - Västerbottens handikappidrottsförbund

Funktionshinder.se - Portal för personer med funktionshinder, information, artiklar, diskussionsforum.

Föreningen Sveriges habiliteringschefer - Nätverk för habiliteringschefer, verkar för utveckling av landets habiliteringsverksamheter.

 Senast uppdaterad: 2015-03-24