Slutenvård

Inom kliniken finns tre avdelningar för slutenvård, två så kallade allvårdsavdelningar (Psykiatrisk avdelning 1 och 2) samt en beroendeavdelning. Dessa är ansvariga för all slutenvård i Skellefteå och södra Lappland, vilket omfattar totalt nio kommuner. De som arbetar här är sjuksköterskor och skötare. Ditt behov av kontakt med psykiater, kurator eller psykolog får du via din öppenvårdsenhet.

 

Allvårdsavdelningarna har i normalt läge 16 vårdplatser vardera för korttidsvård, men här bedrivs även vård för dem som behöver lite längre vårdtid. Verksamheten vänder sig till personer som är i behov av psykiatrisk heldygnsvård.

 

På beroendeavdelningen finns 12 vårdplatser för patienter med beroendeproblematik, med eller utan psykisk ohälsa. Fyra av dessa platser är tillnyktringsplatser (TNE). Avdelningen bedriver samarbete med socialtjänst och polis.

 

När du blivit inskriven görs en allmän läkarundersökning och 2-3 kontaktpersoner utses som arbetar tillsammans med dig under hela behandlingstiden. All behandling är individuellt utformad och kan därför se olika ut. Det kan till exempel vara medicinsk behandling, samtalsbehandling eller annan överenskommen behandling. Behandlingsarbetet sker på vardagar. På helgerna får du som patient i så stor utsträckning som möjligt vara hemma eftersom det också kan vara en del av rehabiliteringen. Tillsammans med dig kommer personalen att upprätta en vårdplan, vilket innebär att ni sätter upp mål och åtgärder för vad vårdtiden kommer att innehålla. Vårdplanen är en viktig grund och uppdateras tillsammans med dig för att gå igenom vilka resultat som uppnåtts under vårdtiden.

 

Ibland behöver vården ske enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) eller lagen om vård av missbrukare (LVM). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram broschyren "Psykiatrisk tvångsvård, information till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård" som beskriver lagens innebörd och vilka rättigheter du har som patient. Den finns tillgänglig via SKL:s webbutik på ett flertal språk och innehållet teckentolkas dessutom.Senast uppdaterad: 2015-01-08