Nämnden för funktionshinder och habilitering

Nämnden ansvarar för verksamheter som tillhandahåller rehabilitering, habilitering och särskilt stöd till personer med funktionsnedsättning, exempelvis tolktjänst till döva och hörselskadade. Nämnden har också ett övergripande planerings- och uppföljningsansvar för landstingets utveckling inom det funktionshinderspolitiska området.

Protokoll från nämnden för funktionshinder och habilitering