ST-läkare

Idag utbildas cirka 350 ST-läkare i landstinget. Målsättningen med ST-utbildningen är att den ska ge goda kunskaper, färdigheter och ett bra förhållningssätt inom såväl specialitetsspecifika som övergripande områden.

För dig som redan är anställd inom VLL finns mer detaljerad information om ST på VLL:s intranät:

 Utbildning

Alla ST-läkare erbjuds ett utbildningsprogram med inriktning på de specialitetsövergripande delmålen, LEKA.

 

Handledning

Enligt Socialstyrelsen ska ST-läkaren ha en handledare som genomgått handledarutbildning och som är specialistkompetent i avsedd specialitet. Handledarens huvudsakliga uppgifter är att stödja och vägleda samt bedöma ST-läkarens kompetensutveckling. Alla specialistläkare erbjuds att gå handledarutbildningen. Utbildningen genomförs under en dag och hålls tre gånger per år.

Studierektor

ST-studierektorn är en handledarutbildad, specialistkompetent läkare som fungerar som stöd till verksamhetschef, handledare och övriga som arbetar med att utbilda ST-läkare. Studierektorns ansvarsområden, befogenheter och tid för uppdraget kan variera. ST-studierektorer ska ordna lokala och ibland även regionala utbildningar.

Forskning under ST

Det finns stora möjligheter för den som är intresserad att gå en forskarutbildning. Redan disputerade yngre forskare kan också söka ALF-medel för treåriga projektanslag.

Universitets-ST

Universitets-ST är en anställning för läkare och forskare som är disputerade och som vill fortsätta forska på postdoktoral nivå. Anställningen innebär ALF-finansierad forskningstid på 50 procent i 4 år i kombination med klinisk specialiseringstjänstgöring (ST) inom valfri specialitet på resterande tid. Anställningen övergår efter 4 år till en ”vanlig” ST-läkare på 100 procent fram till specialistexamen.

Ledarskaps-ST

ST-läkaren kan bli nominerad av sin verksamhetschef  till ”morgondagens chefer”, en chefsutbildning i landstinget. Syftet är att inspirera och intressera ST-läkare att lära mer om ledarskap och i förlängningen ta på sig chefsuppdrag. Programmet innehåller också förbättringsarbete och chefspraktik.

Ledarskaps-ST Förslag till kursplan, pdf öppnas i nytt fönster

Glesbygds-ST

Du kan förlänga din ST och få glesbygdsmedicinsk kompetens. I Västerbotten finns orter med långa avstånd till sjukhus, ibland 10 mil eller mer. På flera glesbygdsmottagningar är akutsjukvård en stor del av verksamheten och allmänläkaren har då ansvaret för all primär akutsjukvård. Glesbygdsmedicinsk kompetens får du genom den av socialstyrelsen fastslagna målbeskrivningen för ST i allmänmedicin och genom Svensk Förening för Glesbygdsmedicins förslag till påbyggnad. Utbildningen sker i samråd med handledare, studierektor och verksamhetschef.

Utbildning vid Glesbygdsmedicinskt centrum


Kontakt

Elisabeth Lindmark
Landstingsstudierektor
E-post: elisabeth.lindmark@vll.se
Mobil: 070 - 625 71 76